Menu

Ons pedagogisch beleid

de-boxen-waar-de-allerkleinsten-lekker-spelenWat is pedagogisch beleid?
In het pedagogisch beleid komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen.
Pedagogisch beleid is gebaseerd op een visie op de ontwikkeling van kinderen en op opvoeden. Vanuit dit richtinggevende kader is een pedagogisch werkplan per opvangsoort gemaakt. Zowel medewerkers als ouders zijn in dit proces betrokken.

Wat zijn pedagogische werkplannen?
In de pedagogische werkplannen staat de concrete uitwerking van onze visie. Wat betekent het pedagogisch beleid voor de dagelijkse verzorging en begeleiding van de kinderen? Onderwerpen die beschreven worden in het pedagogisch werkplan zijn: de pedagogisch medewerker-kind interactie, de inrichting van binnen- en buitenruimtes, de groep, de activiteiten en het spelmateriaal.

Doel van pedagogische werkplannen
De kerntaak van pedagogisch medewerkers is het opvoeden van kinderen in groepsverband. Daarmee nemen zij een deel van de opvoeding over. Ouders hebben de eindverantwoordelijkheid in de opvoeding. Het kindcentrum is naast thuis en school een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen. Het pedagogische werkplan is een leidraad voor groepsleiding bij de uitvoering van het werk. Tevens is voor ouders duidelijk wat zij kunnen verwachten van de opvang.

Kwaliteit
Villa Tovertuin wil kwalitatief goede kinderopvang bieden. Dat betekent dat wij eisen stellen aan het pedagogisch beleid en de uitvoering. Villa Tovertuin is tevens gericht op verbetering van de pedagogische kwaliteit.
Dit doen wij door kritisch te blijven kijken naar ons pedagogisch handelen. Wij evalueren het pedagogisch beleid en stellen het bij indien daar aanleiding toe is.

In het creëren van een pedagogisch klimaat spelen houding en vaardigheden van medewerkers een belangrijke rol. Door kinderen goed te observeren en te kijken naar de dagelijkse praktijk op het kindcentrum worden pedagogisch medewerkers zich bewust van hun pedagogisch handelen. Nadenken over het pedagogisch handelen en onderzoeken waarom je iets doet zoals je het doet, kan bijdragen aan inhoudelijke verdieping. Leidinggevenden ondersteunen de groepsleiders in dit proces.